fbpx

Regulamin korzystania z platformy ppv.expressevent.pl

Komfort korzystania z platformy Express Event PPV oraz przejrzystość usług, które gwarantujemy to jedne z najważniejszych kwestii dla Was, naszych odbiorców. Niniejszy regulamin wyjaśnia zakres działań oraz warunki korzystania z ppv.expressevent.pl. Przed rejestracją, prosimy o zapoznanie się z całym regulaminem, na wypadek późniejszych nieporozumień oraz w celu wyjaśnienia znaczących kwestii.

 §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin platformy Express Event PPV określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora – tj. Express Event Sp. z o.o. z siedzibą w Wieruszowie, 98-400, ul. Willowa 19, NIP: 5242959358 – Usług, zdefiniowanych w §2, zlokalizowanym pod adresem internetowym https://ppv.expressevent.pl.
2. Regulamin platformy pod nazwą Express Event PPV stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1030, ze zm.) i określa zasady świadczenia przez Administratora Usług, zdefiniowanych w §2.
3. Regulamin platformy pod nazwą Express Event PPV udostępniany jest nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi pod adresem internetowym https://ppv.express-event.pl/regulamin, w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie oraz wydrukowanie.

 §2 DEFINICJE

1. Wyrażenia pisane w Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:

o   Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Platformę, którym jest Express Event Sp. z o.o. z siedzibą w Wieruszowie przy ulicy Willowej 19, 98-400 Wieruszów, NIP 5242959358.
o   Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu na rzecz której są dostarczane usługi przez Administratora.
o   Dostęp – uprawnienie Użytkownika do odtworzenia Materiału Audiowizualnego na warunkach określonych w Regulaminie.
o   Czas Dostępu – każdorazowo wskazany w Serwisie przy Usłudze Odpłatnej termin, w jakim Administrator świadczy Usługę Odpłatną. Czas Dostępu stanowi integralny element Umowy. Czas Dostępu obliczany jest w dniach, godzinach, minutach i sekundach.
o   Dane Dostępowe – adres email, hasło oraz imię i nazwisko podane przy Rejestracji.
o   Dostawca materiału audiowizualnego – podmiot wystawiający na Platformie treści audiowizualne niezależny od Administratora.
o   Kod Rabatowy – unikalny ciąg liter, cyfr i/lub znaków, który upoważnia do nabycia dostępu do Usługi na specjalnych warunkach.
o   Konto – przestrzeń sieciowa Użytkownika z ograniczonym dostępem na podstawie Danych Dostępowych, powstająca w wyniku dokonania przez niego rejestracji zgodnie z postanowieniami Regulaminu, z której Użytkownik może korzystać pod warunkiem pozostawania do niej zalogowanym oraz edycję danych wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu.
o   Materiały Audiowizualne – wszelkie treści publikowane lub udostępniane na Platformie przez Administratora, w dowolnej formie, w szczególności treści audiowizualne, tekstowe, graficzne, fotograficzne oraz dźwiękowe, niezależnie od tego, czy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 880, ze zm.) oraz niezależnie od tego, czy mają charakter linearny (np. program telewizyjny odkodowany w określonym czasie), czy nielinearny (np. pojedynczy odcinek serialu wcześniej rozpowszechniony w programie telewizyjnym).
o   Obsługa Użytkownika – jednostka organizacyjna, której zadaniem jest udzielanie Użytkownikowi pomocy oraz informacji niezbędnych do korzystania z Usług lub pozostających w związku ze świadczeniem tych Usług. Z Obsługą Użytkownika można się skontaktować pod adresem email: kontakt@express-event.pl.
o   Oferta – zbiór materiałów audiowizualnych oferowanych na Platformie.
o   Operator Płatności – podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1572, ze zm.), w szczególności PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulavard Royal L-2449 Luksemburg
o   Platforma – serwis internetowy należący do Administratora pod nazwą Express Event PPV, dostępny pod adresem internetowym https://ppv.expressevent.pl oraz jego rozwinięciami. Poprzez Platformę Administrator – w wyniku zawartej Umowy – umożliwia Użytkownikowi dostęp do świadczonych Usług na zasadach określonych Regulaminem.
o   Płatność – dokonywana przez Użytkownika indywidualna zapłata za pośrednictwem Operatora Płatności. Każda płatność jest określona co najmniej poprzez: numer zamówienia, datę, nazwę Użytkownika, kwotę oraz metodę.
o   Polityka Prywatności – dokument umieszczany na Platformie w celu poinformowania Użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane, stanowiące załącznik do Regulaminu, znajdujący się pod adresem https://ppv.express-event.pl/polityka-prywatnosci.
o   Proces Zakupowy – proces uzyskania dostępu do odpłatnej Treści Cyfrowej za pomocą usług Operatora Płatności.
o   Rejestracja – oznacza czynność faktyczną (proces) dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego, a polegającą w szczególności na podaniu Danych Dostępowych, na podstawie których tworzone jest Konto.
o   Regulamin – niniejszy dokument określający zasady działania Platformy.
o   Serwis – aplikacja web (serwis internetowy) należący do Administratora, dostępny pod adresem internetowym https://ppv.expressevent.pl lub jego rozwinięciami.
o   Umowa – umowa zawierana drogą elektroniczną między Administratorem i Użytkownikiem, której przedmiotem jest udostępnienie przez Administratora Usługi w Serwisie zgodnie z Regulaminem; w przypadku Umowy zawieranej na czas oznaczony integralnym elementem Umowy jest Czas Dostępu do danej Usługi oznaczony każdorazowo w warunkach dostępu do określonych Treści Audiowizualnych; w przypadku Usług Odpłatnych integralnym elementem Umowy jest Cena za daną Usługę Odpłatną oznaczona każdorazowo w warunkach dostępu do określonych Treści Audiowizualnych.
o   Usługa – usługi udostępniane drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika w oparciu o Regulamin, w szczególności Usługa VoD i Live streaming.
o   Usługa Live streaming – audiowizualna usługa medialna, polegająca na dostarczaniu Użytkownikowi Materiałów Audiowizualnych w czasie rzeczywistym (np. koncerty live, sport live, konferencje live, szkolenia i webinary live), w celu ich obejrzenia za pośrednictwem Serwisu Express Event PPV, w szczególności w miejscu wybranym przez Użytkownika. Usługa Live Streaming każdorazowo stanowi przedmiot konkretnej Umowy. Administrator ma pełną swobodę w określaniu, czy i które Materiały Audiowizualne będą objęte Usługą Live streaming, tzn. świadczone odpłatnie z koniecznością wykupienia przez Użytkownika dostępu.
o   Usługa PPV (pay-per-view) – usługa umożliwiająca dostęp do zaszyfrowanego materiału za pośrednictwem Platformy.
o   Usługa VoD – audiowizualna usługa medialna, polegająca na dostarczaniu Użytkownikowi Materiałów Audiowizualnych, w celu ich obejrzenia za pośrednictwem Serwisu Express Event PPV, w szczególności w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika przez okres oznaczony odrębnie w warunkach dostępu do danego Materiału Audiowizualnego. Usługa VoD każdorazowo stanowi przedmiot konkretnej Umowy. Administrator ma pełną swobodę w określaniu, czy i które Materiały Audiowizualne będą objęte Usługą Live Streaming, oraz okresu udostępnienia danego Materiału Audiowizualnego w ramach Usługi VoD, tzn. świadczone odpłatnie z koniecznością wykupienia przez Użytkownika dostępu.
o   Usługi Odpłatne – Usługi świadczone przez Administratora drogą elektroniczną w Serwisie na podstawie Regulaminu, dla których wyraźnie zastrzeżono Cenę, o czym Użytkownik jest informowany przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Odpłatnej.
o   Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik posiadający konto.
o   Wariant – wyodrębniona wersja Materiału Audiowizualnego ze względu na każdorazowo określone parametry Materiału Audiowizualnego.
o   Wymagania sprzętowe – środowiska programistyczne, spełniające wymogi techniczne określone w Regulaminie oraz posiadające dostęp do Internetu, za pośrednictwem których istnieje możliwość skorzystania z Usług udostępnianych przez Administratora oraz odtwarzania Materiałów Audiowizualnych.

 §3 ZASADY OGÓLNE

1. Wszelkie prawa do Platformy oraz jego elementów należą do Administratora.
2. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Platformy było możliwe dla Użytkowników z użyciem urządzeń mobilnych, przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, urządzeń, połączeń internetowych o określonych niżej parametrach. Wymagania techniczne, za których niespełnienie przez Użytkownika nie ponosi odpowiedzialności.
3. Aby utworzyć Konto na Platformie Użytkownik musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
4. Użytkownik ma zakaz udostępniania na łamach serwisu treści nielegalnych lub naruszających dobra osobiste osób trzecich.
5. Użytkownik ma zakaz wykorzystywania Platformy lub Treści Cyfrowych udostępnianych przez Administratora w sposób sprzeczny z regulaminem, prawem, dobrymi obyczajami, naruszając dobra osobiste osób trzecich lub interesy Administratora.
6. Administrator zastrzega prawo do zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika w przypadku używania Platformy niezgodnie z regulaminem lub obowiązującym prawem. Jednocześnie Administrator może udostępnić dane Użytkownika, jeżeli otrzyma żądanie ujawnienia danych Użytkownika w całości lub w części na podstawie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji wydanej przez właściwy sąd, bądź inny uprawniony organ administracji państwowej.
7. Użytkownik może korzystać z Platformy wyłącznie na własny użytek. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów Platformy w sposób godzący w interesy Administratora, w tym wykorzystywanie komercyjne oraz publiczne odtwarzanie treści Audiowizualnych.
8. Administrator nie odpowiada za zmiany w Materiałach Audiowizualnych i innych treściach udostępnianych na Platformie z przyczyn od niego niezależnych.
9. Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Platformy dla określonych grup Użytkowników, w szczególności dla osób poniżej 18 roku życia, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
10. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Platformy w celu jej zmiany, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji oraz w przypadku chwilowego braku Materiałów Audiowizualnych, braku dostępnych usług VoD, bądź wygaśnięcia Dostępów wszystkich Użytkowników.

 §4 REJESTRACJA

1. Do uzyskania dostępu do Materiałów Audiowizualnych wymagana jest rejestracja. Rejestracja odbywa się w Serwisie. Rejestracja na Platformie jest dobrowolna i nieodpłatna.
2. Rejestracja jest warunkiem założenia Konta oraz skorzystania z Usług Odpłatnych.
3. Aby dokonać Rejestracji Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w Platformie na podstronie „zarejestruj się”. Użytkownik musi uzupełnić wszystkie wymagane dane (w szczególności: adres e-mail, imię i nazwisko, hasło do konta, w poprawny sposób) oraz zaakceptować warunki korzystania z serwisu zaznaczając odpowiednie pola. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych.
4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
5. Po poprawnej rejestracji Użytkownik otrzyma potwierdzenie w formie linku aktywacyjnego na podany w formularz adres poczty elektronicznej. Chwila otworzenia linku aktywacyjnego jest chwilą zawarcia umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta drogą elektroniczną. Użytkownik otrzymuje dostęp do poszczególnych funkcjonalności serwisu w zakresie uregulowanym w Regulaminie.
6. Administrator nie odpowiada za problemy z dostarczeniem wiadomości drogą elektroniczną wynikające z błędów po stronie operatora konta pocztowego Użytkownika.
7. W wyniku pomyślnie zakończonej Rejestracji, Użytkownik zakłada Konto uzyskując status Użytkownika Zarejestrowanego.
8. Użytkownik Zarejestrowany może mieć tylko jedno Konto na Platformie.
9. Użytkownik Zarejestrowany obowiązany jest chronić swoje hasło i nie udostępniać go innym Użytkownikom i osobom trzecim.
10. Użytkownik Zarejestrowany obowiązany jest powiadomić niezwłocznie Administratora w razie powzięcia wiedzy o tym, że osoba trzecia weszła w posiadanie hasła. W braku powiadomienia, Użytkownik Zarejestrowany może ponosić ryzyko związane z korzystaniem przez osobę trzecią z jego Konta.
11. Użytkownik Zarejestrowany, który nie jest stroną Umowy dotyczącej Usług Odpłatnych, może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Platformy. W tym celu Użytkownik Zarejestrowany powinien skontaktować się z Obsługą Użytkownika.
12. Usunięcie Konta powoduje trwałe usunięcie z Platformy Profilu i Strony Użytkownika. Administrator nie ma obowiązku świadczenia usług prowadzących do odzyskania danych Użytkownika po usunięciu Profilu i Strony użytkownika.

§5 USŁUGI W RAMACH PLATFORMY

1. Administrator udostępnia drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi odpłatne, które są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z uwzględnieniem przerw w działaniu Platformy z powodów opisanych w §3 pkt. 10.

2. Świadczone nieodpłatnie usługi w ramach Serwisu:
o   Formularz zgłoszeniowy,
o   Prowadzenie Konta Użytkownika po Rejestracji w Serwisie.
3. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach określonych w Regulaminie i polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Administratora korzystania z Konta Użytkownika.
4. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną za pomocą poczty e-mail. W tym celu powinien wysłać wiadomość e-mail na następujący adres Administratora: kontakt@express-event.pl.
5. Świadczone odpłatnie usługi na Platformie to:
o   Umożliwienie uzyskania dostępu do Treści Cyfrowych realizowanych w szczególności w ramach Usług Live streaming i Usług VOD.
o   Udostępnianie Użytkownikowi Treści Cyfrowych po uzyskaniu do nich dostępu przez Użytkownika.
6. Administrator zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych Usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

§6 ZASADY DOTYCZĄCE USŁUG NIEODPŁATNYCH

1. Umowy dotyczące Usług Nieodpłatnych zawierane są przez Użytkownika z Administratorem na warunkach przewidzianych Regulaminem.
2. W sytuacji, gdy zasady udostępnienia wybranej Usługi Nieodpłatnej zostały uregulowane w Załączniku do Regulaminu, Użytkownik jest
związany postanowieniami tego Załącznika od chwili rozpoczęcia korzystania z danej Usługi Nieodpłatnej od chwili jego zaakceptowania dokonanego przy zawarciu Umowy dotyczącej danej Usługi Nieodpłatnej.
3. Korzystanie z Usług Nieodpłatnych nie wymaga Rejestracji, chyba że co innego wynika z zasad dotyczących konkretnej Usługi Nieodpłatnej.
4. Użytkownik zawiera Umowę dotyczącą Usługi Nieodpłatnej z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi Nieodpłatnej.
5. Umowa dotycząca Usługi Nieodpłatnej zawierana jest na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez Użytkownika lub Administratora na poniższych zasadach:  
o  Użytkownik bez podania przyczyny jest uprawniony do rozwiązania w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym Umowy dotyczącej
Usług Nieodpłatnych.

o  Rozwiązanie Umowy dotyczącej Usługi Nieodpłatnej przez Użytkownika może nastąpić w dowolny sposób, w szczególności przez:
o zaprzestanie korzystania z Platformy lub Usługi Nieodpłatnej,
o przesłanie oświadczenia na piśmie, telefonicznie lub na adres internetowy, które należy kierować na adres Administratora.
6. Administrator ma prawo rozwiązać Umowę, której przedmiotem są Usługi Nieodpłatne za miesięcznym wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego, ze względu na ważne przyczyny polegające na zaprzestaniu świadczenia Usługi Nieodpłatnej będącej przedmiotem Umowy.
7. Oświadczenie Administratora, o którym mowa w pkt. 6., jest składane przez jego opublikowanie na Platformie.

 §7 ZASADY DOTYCZĄCE USŁUG ODPŁATNYCH

1. Umowa dotycząca Usługi Odpłatnej zawierana jest przez Użytkownika Zarejestrowanego z Administratorem na warunkach przewidzianych Regulaminem i Załącznikami.
2. W sytuacji, gdy zasady świadczenia wybranej Usługi Odpłatnej zostały uregulowane w Załączniku do Regulaminu, Użytkownik Zarejestrowany jest związany postanowieniami tego Załącznika od chwili jego zaakceptowania dokonanego przy zawarciu Umowy dotyczącej danej Usługi Odpłatnej.
3. Do zawarcia przez Użytkownika z Administratorem Umowy na Usługi niezbędne jest, by:
o   Użytkownik był pełnoletni w rozumieniu polskiego Kodeksu Cywilnego;
o   Użytkownik posiadał Konto, założone oraz utrzymywane przez niego zgodnie z Regulaminem;
o   Użytkownik pozostawał zalogowany do swojego Konta przez cały czas procesu zakupowego (prowadzącego do nabycia Usługi);
o   Użytkownik posługiwał się jedną z Platform Sprzętowych, spełniających wymagania techniczne, opisane poniżej;
o   Użytkownik zaakceptował treść niniejszego Regulaminu, innych postanowień Umowy podanych w trakcie procesu zakupowego (w szczególności odnoszących się do konkretyzacji Materiałów Audiowizualnych, do których Użytkownik chciałby uzyskać dostęp, ceny za ich udostępnienie, czasu trwania Umowy, sposobu oraz terminu płatności) oraz ewentualnie innych dokumentów regulujących zawieraną przez niego Umowę (informacje o wszystkich tego typu dokumentach oraz linki do nich – umożliwiające Użytkownikowi zapoznanie się z ich treścią przed zawarciem Umowy, ich utrwalenie oraz odtwarzanie – są każdorazowo prezentowane Użytkownikowi w ramach procesu zakupowego)
o   nastąpiło pozytywne zweryfikowanie przez Operatora Płatności uiszczenia przez Użytkownika ceny za określoną Usługę,
o   nastąpiło pozytywne zweryfikowanie Kodu Rabatowego wpisanego w formularzu Usługi Odpłatnej, o ile Użytkownik posiada taki kod.
4. Po zakończeniu procesu zakupowego Administrator wyśle Użytkownikowi potwierdzenie zakupu zawierające informację o udzielonym Dostępie.
5. Aktywacja dostępu do Usługi Odpłatnej dokonywana jest przez zalogowanego Użytkownika Zarejestrowanego według jego wyboru:
o   przez uiszczenie Ceny przy wykorzystaniu płatności on-line,
o   pozytywne zweryfikowanie przez Operatora Płatności uiszczenia przez Użytkownika ceny za określoną Usługę.
6. Umowa dotycząca Usługi Odpłatnej zawierana jest na czas oznaczony równy Czasowi Dostępu.
7. Administrator może zaoferować Użytkownikowi Zarejestrowanemu przy zawieraniu Umowy lub w czasie jej obowiązywania ofertę nabycia szerszego Wariantu danej Usługi odpłatnej.
8. W celu zaoferowania szerszego wariantu Usługi Odpłatnej Administrator może udostępnić na Platformie lub za pośrednictwem Operatora Płatności narzędzia internetowe zawierające formularz służący do bezpośredniego złożenia takiego zlecenia.
9. O Czasie Dostępu Użytkownik Zarejestrowany jest informowany przed zawarciem Umowy dotyczącej Usługi Odpłatnej. Czas Dostępu do Usługi Odpłatnej stanowi integralną część Umowy.
10. Usługi Odpłatne są dostępne wyłącznie dla Użytkownika Zarejestrowanego posiadającego aktywne Konto na Platformie.
11. Przez cały okres obowiązywania Umowy dotyczącej Usługi Odpłatnej, Użytkownik Zarejestrowany obowiązany jest posiadać aktywne Konto.
12. Umowa dotycząca Usługi Odpłatnej zawarta na Czas Dostępu wygasa z upływem Czasu Dostępu.
13. Usunięcie Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego w czasie obowiązywania Umowy dotyczącej Usług Odpłatnych nie stanowi rozwiązania Umowy.
14. Administrator nie gwarantuje dostępu do Usługi Odpłatnej w wypadku usunięcia Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego.

 §8 ZASADY PRZERWANIA ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PLATFORMY


1. Administrator ma prawo do zablokowania dostępu lub usunięcia Konta Użytkownika oraz zablokowania Usług w momencie, gdy Użytkownik narusza zasady Regulaminu, łamie prawo, działa na szkodę innych użytkowników lub działa sprzecznie z interesami Administratora, w szczególności gdy Użytkownik:
o   utrudnia innym Użytkownikom korzystanie z Platformy, Usług lub Materiałów Audiowizualnych, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Platformy lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Materiały Audiowizualne;
o   podejmuje działania mające na celu odczytanie haseł do Kont innych Użytkowników, w tym podejmuje próby nieuprawnionego odgadnięcia tych haseł;
o   udostępnia login lub hasło do swojego Konta innym Użytkownikom lub nieuprawnionym osobom trzecim;
o   zamieszcza w Platformie lub środowisku informatycznym, w którym znajdują się Materiały Audiowizualne skrypty, programy lub pliki, które mogą zakłócać funkcjonowanie Platformy lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Materiały Audiowizualne;
o   udostępnia Materiały Audiowizualne w sposób niezgodny z Regulaminem, w szczególności, wykorzystuje komercyjnie oraz publicznie odtwarza Materiały Audiowizualne;
o   stosuje rozwiązania (w tym urządzenia lub oprogramowanie) umożliwiające korzystanie z Usług w sposób nieuprawniony (w szczególności – nie na podstawie zawartej Umowy).
2. Zablokowanie Usług lub usunięcie Konta może nastąpić również w momencie, gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności, gdy jest to wymagane przez prawo lub na żądanie władzy publicznej.
3. Zablokowanie Dostępu lub usunięcie Konta Użytkownika oraz zablokowanie Usług z przyczyn wskazanych w pkt. 1. trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę usunięcia lub zablokowania Dostępu do Konta Użytkownika lub Usług.
4. Użytkownik zostanie powiadomiony o zamiarze zablokowania Usług lub usunięcia Konta za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
5. Administrator nie bierze odpowiedzialności za brak powiadomienia w przypadku nieprawidłowego działania konta pocztowego Użytkownika. 

 §9 UDOSTĘPNIANIE TREŚCI AUDIOWIZUALNYCH


1. Ofertę zawarcia umowy o udostępnianie Treści Audiowizualnych przez Administratora stanowią dane dotyczące Treści Audiowizualnych
udostępniane na Platformie w formularzu zakupowym. Odpłatny dostęp do Treści Audiowizualnych jest możliwy po uiszczeniu Ceny przez Użytkownika w Procesie Zakupowym według instrukcji oznaczonych w formularzu zakupowym udostępniania danej Treści Audiowizualnej.
2. Użytkownik może uzyskać dostęp do Treści Audiowizualnych tylko w czasie pełnego działania Platformy. Działanie Platformy może zostać
ograniczone przez Administratora w czasie przerw technicznych lub w momencie zakończenia obowiązywania oferty na Treści Audiowizualne, zgodnie z §3
pkt. 10.
3. Użytkownik dokonując Procesu Zakupowego zatwierdza przedstawioną ofertę Administratora dotyczącą wybranej Treści Audiowizualnej.
4. Dostęp do odpłatnej Treści Audiowizualnej zostaje umożliwiony po dokonaniu i zatwierdzeniu płatności przez Użytkownika. Administrator zastrzega możliwość przedłużenia procesu zatwierdzania i udzielenia dostępu do Treści Audiowizualnej w przypadku przedłużenia realizacji
płatności przez Operatora Płatności, w szczególności w wyniku awarii lub niedostępności systemów informatycznych Operatorów Płatności, braku realizacji Płatności przez Operatora Płatności w związku z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów Ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
5. Użytkownik dokonuje płatności kartą płatniczą albo przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności obsługiwany przez wybranego Operatora Płatności.
6. Administrator zastrzega prawo do ograniczenia wyboru metody i Operatora Płatności.

  §10 PRAWA AUTORSKIE


1. Materiały Audiowizualne podlegają ochronie prawnej, w szczególności na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przepisów o ochronie baz danych.
2. Utrwalanie, kopiowanie, trwałe zwielokrotnianie lub jakakolwiek inna forma ingerencji przez Użytkownika w Materiały Audiowizualne, która byłaby sprzeczna z prawem lub postanowieniami Regulaminu, jest zabroniona.

 §11 WARUNKI DOSTĘPU DO MATERIAŁÓW +18

1. Administrator określa kategorię wiekową odpowiednią dla udostępnianych Materiałów Audiowizualnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Każdy Użytkownik rozpoczynając korzystanie z Usługi oznaczonej „+18”, mogącej zawierać treści przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich (tj. mających ukończone 18 lat), oświadcza tym samym, że ma ukończone 18 lat, zapoznał się z treścią ostrzeżenia „+18” dotyczącego możliwości kontaktu z treściami przeznaczonymi wyłącznie dla osób pełnoletnich (w szczególności z treściami o charakterze drastycznym, wulgarnym lub pokazującym przemoc) i akceptuje, że korzystanie z Materiałów Audiowizualnych zawierających treści dla osób pełnoletnich dopuszczalne jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat, które czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
3. Materiały oznaczone jako „+18” są dostępne tylko dla Użytkownika, który potwierdził swoją pełnoletność.

 §12 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Możliwość zawarcia przez Użytkownika Umowy oraz korzystania przez niego z Usługi jest uzależniona od posługiwania się przez Użytkownika w tych celach urządzeniem spełniającym wymagania techniczne opisane poniżej.
2. Pełny dostęp do Usługi w ramach Serwisu jest możliwy na urządzeniach z dostępem do sieci Internet o przepustowości minimum 10 Mbps.
3. Wymagania techniczne dla komputerów stacjonarnych:

o   Powstrzymanie się od korzystania z innych aplikacji podczas odtwarzania Treści Cyfrowych;
o   System operacyjny: zaktualizowany do najnowszej wersji Windows 10 lub macOS 10;
o   Minimalne wymagania sprzętowe: procesor min. 1,6GHz, pamięć RAM min. 8GB;
o   Przeglądarka: najnowsza wersja Chrome / Safari / Edge (chromium). Bezproblemowy odbiór nie jest też gwarantowany na przeglądarkach innych niż wcześniej wymienione;
o   Minimalne parametry przeglądarki internetowej: włączona obsługa plików “cookies”, włączona obsługa JavaScript, Video HTML5.
4. Wymagania techniczne dla urządzeń mobilnych:

o   Powstrzymanie się od korzystania z innych aplikacji podczas odtwarzania Treści Cyfrowych;
o   System operacyjny: Android 9+ lub iOS 13+;
o   Przeglądarka: najnowsza wersja Chrome / Safari / Edge (chromium). Bezproblemowy odbiór nie jest też gwarantowany na przeglądarkach innych niż wcześniej wymienione.
5. Ze względu na niezależne od Administratora właściwości środowiska informatycznego, którym posługuje się Użytkownik, korzystanie z Platformy na Platformach Sprzętowych może być ograniczone lub niemożliwe, a jakość odtwarzanych materiałów obniżona – w przypadku istnienia/aktywności w ramach ww. środowiska oprogramowania pochodzącego od podmiotów trzecich lub od Użytkownika (w szczególności różnego rodzaju firewalli, programów antywirusowych, blokad, w tym uniemożliwiających wyświetlanie reklam), jego kombinacji lub konfiguracji, mających wpływ na udostępnioną funkcjonalność lub prawidłowe działanie techniczne Platformy na Platformach Sprzętowych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, może w szczególności okazać się konieczne odinstalowanie określonego oprogramowania ze środowiska informatycznego, którym posługuje się Użytkownik lub dodanie w jego ramach określonego wyjątku.
6. Funkcjonowanie Platformy lub Usług wymaga cyklicznego monitoringu technicznego, poprawek i konserwacji, co może spowodować czasowe i krótkotrwałe przerwy w działaniu Platformy lub Usług.

 §13 REKLAMACJE
 

1. Użytkownik ma prawo zgłoszenia reklamacji związanych z wadliwym działaniem Platformy do Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem kontakt@express-event.pl.
2. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać Umowę oraz Usługę, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.: login Konta, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej). Administrator może zwrócić się do Użytkownika o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
3. W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, Administrator jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.
4. Administrator niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty doręczenia reklamacji, rozpatruje reklamacje i powiadamia o decyzji poprzez drogą elektroniczną za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail.
5. Nie istnieje możliwość reklamacji wynikającej z niezadowolenia z zawartości Treści Audiowizualnej udostępnionej przez Administratora.
6. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Administratora, nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  §14 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Użytkownik, będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy – w przypadku płatnych Treści Audiowizualnych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych poniżej. Treści Audiowizualne zostaną udostępnione użytkownikowi po upływie terminu 14 dni od dnia dokonania płatności. Użytkownik może wyrazić zgodę na rozpoczęcie wykonania Umowy przed upływem terminu 14 dni, tym samym rezygnując z prawa do odstąpienia od umowy.
2. Chęć odstąpienia od umowy powinna zostać zgłoszona na adres mailowy: kontakt@express-event.pl.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.
4. Administrator ma obowiązek w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy zwrócić mu dokonane płatności.
5. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik lub na nr rachunku bankowego wskazany przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym.
6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści Audiowizualnych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych w przypadku Materiałów Audiowizualnych udostępnianych na czas określony.
8. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług, ani zwrotu opłaty wniesionej w celu jego uzyskania w chwili jego pierwszego odtworzenia w wyznaczonym miejscu na Platformie.

  §15 DANE OSOBOWE

1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest wykonywane w celu świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w zakresie przepisów prawa lub zgody Użytkownika, zgodnie z Polityką Prywatności.

 §16 ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną można dokonać składając oświadczenie woli przy użyciu dowolnego środka komunikacji umożliwiającego drugiej stronie na zapoznanie się z nim.

§17 DZIAŁANIA NIEZGODNE I SPRZECZNE Z REGULAMINEM

1. Zabronione jest udostępnianie bez zgody Administratora Materiałów Audiowizualnych i wszelkich innych treści wyprodukowanych przez Administratora lub podmioty współpracujące z Administratorem. Administrator oświadcza, iż w przypadku nieautoryzowanego udostępniania Materiałów Audiowizualnych podejmie dostępne kroki w celu ochrony swoich praw poprzez zawiadomienie organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa oraz rozpocznie proces dochodzenia odszkodowania wynikającego z obecnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Zabronione jest ingerowanie w działanie i wygląd Platformy oraz zmiany jego funkcjonalności w jakikolwiek sposób.
3. Zabronione jest łączenie się z Platformą za pomocą VPN lub ukrywania swojej lokalizacji / adresu IP w inny sposób.
4. Administrator ma prawo do zablokowania dostępu do Platformy w przypadku wykrycia niezgodnych i sprzecznych z regulaminem działań Użytkownika.
5. Użytkownik nie ma prawa do żądania zwrotu w przypadku zablokowania dostępu z przyczyn podanych wyżej.

  §18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANY W REGULAMINIE

1. Podstawą wszelkich sporów powstałych na podstawie Regulaminu jest prawo polskie, a w przypadku umów zawartych z Konsumentem prawo miejsca zwykłego pobytu konsumenta.
2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
3. W przypadku Umów zawartych na czas oznaczony – każdorazowa zmiana Regulaminu będzie miała zastosowanie tylko do Umów zawieranych po podaniu zmienionego Regulaminu do wiadomości Użytkownika, w szczególności – w ramach procesu zakupowego, podczas którego Użytkownikowi jest prezentowany link do Regulaminu, którego treść akceptuje; w zakresie natomiast Umów na czas oznaczony zawartych przed ww. momentem, Użytkownika obowiązuje Regulamin w brzmieniu podanym w chwili jego akceptacji. W przypadku Umów zawartych na czas nieoznaczony – każdorazowa zmiana Regulaminu będzie miała zastosowanie także do już obowiązujących Umów pod warunkiem, że Użytkownik – po podaniu mu do wiadomości zmienionego Regulaminu – nie zastosuje procedury rozwiązania Umowy.
4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w ciągu 7 dni od zmiany jego treści na Platformie.
5. Użytkownik w przypadku nie wyrażenia zgody na zmianę Regulaminu powinien zawiadomić o tym Administratora, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
6. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie

Otwórz stronę w swojej przeglądarce na telefonie!

(Safari, Chrome, itd.)

Gdy będziesz próbować zrealizować płatność wchodzą w link poprzez aplikację Facebook – Twoja płatność nie zostanie zrealizowana.

Otwórz w przeglądarce ten link: ppv.expressevent.pl

Jeśli już to zrobiłeś(aś) zamknij to okno.

cookies

Exress Event wykorzystuje pliki cookies. Używamy ich do zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Pełną informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności.