fbpx

Polityka prywatności serwisu ppv.expressevent.pl

Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

 §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka prywatności dotyczy stron internetowych i serwisów społecznościowych należących do Express Event Sp. z o.o. z siedzibą w Wieruszowie (ul. Willowa 19, 98-400 Wieruszów), zwanej dalej: Express Event.
2. Polityka określa m.in. cele, rodzaj, zakres i sposób przetwarzania przez Express Event Twoich danych osobowych – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. RODO), cel i zasady korzystania przez nas z plików „cookies”, sposób w jaki możesz określić warunki stosowania plików „cookies”.
3. Polityka opisuje zasady przetwarzania danych osobowych, a także reguluje te kwestie w zakresie naszych interakcji z Tobą, w związku z korzystaniem ze stron internetowych oraz social mediów należących do Express Event.
4. Administratorem Twoich danych jest Express Event Sp. z o.o. z siedzibą w Wieruszowie 98-400, przy ulicy Willowej 19.
5. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących ochrony Twojej prywatności prosimy o kontakt: kontakt@express-event.pl lub tel. 666-932-236.
 
§2 ZAKRES I SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Express Event pozyskuje Twoje dane osobowe w momencie interakcji, do których dochodzi, gdy korzystasz:
– ze strony;
– z funkcjonalności strony w postaci formularza kontaktowego;
– z udostępnionych dróg kontaktu z nami (tj. telefon lub korespondencja email);
– z naszych profili w mediach społecznościowych, tj. profilu w serwisach Facebook, Instagram, Linkedin, TikTok, Youtube, Vimeo;
– z usług objętych nasza ofertą;
– z przekazywanych przez nas treści o charakterze marketingowym, np. newslettera.
2. Podczas korzystania z naszej strony automatycznie zbieramy dane dotyczące Twojej wizyty, tj. adres IP przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, źródło wizyty, dane demograficzne, przybliżona lokalizacja, dane urządzenia.
3. Korzystając z Formularzy służących do zapytania jesteś proszony o podanie danych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz firmy z ramienia, której działasz lub zamierzasz wykorzystać pozyskane za pośrednictwem formularza informacje.
4. Kontaktując się z nami jesteś proszony o podanie danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie. Zakres danych uzależniony jest też od wybranej przez Ciebie formy kontaktu z nami. Prosimy o nie udostępnianie nam danych osobowych innych niż niezbędne celem udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.
5. W celu otrzymania od nas treści o charakterze marketingowym, na Twoje żądanie, niezbędne jest podanie danych kontaktowych i ewentualnych informacji umożliwiających przygotowanie odpowiedniej oferty. Informacje marketingowe wysyłamy tylko za Twoją zgodą i na Twoje żądanie.
6. Korzystając z usług objętych naszą ofertą jesteś proszony o udostępnienie nam danych osobowych koniecznych dla zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę. Ich zakres zależny jest od rodzaju i skali projektu, ilości oraz profesji zaangażowanych w taki projekt osób, w tym struktury organizacyjnej podmiotu, który reprezentujesz.
 
§3 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH
 
1. Podanie wszystkich wskazanych w §2 danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu:
– skorzystania ze strony i przeglądania jej treści;
– pobrania treści;
– kontaktu z nami;
– skorzystania ze świadczonych przez nas usług;
– otrzymywania od nas treści o charakterze marketingowym;
– skorzystania z funkcjonalności udostępnionych za pomocą naszych profili w mediach społecznościowych.
2. Osoba udostępniająca nam dane osobowe zobowiązana jest do podania prawdziwych, nienaruszających praw osób trzecich i kompletnych danych osobowych.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu i na podstawie (w zależności od rodzaju i formy udostępnienia):
– prowadzenia statystyk (pomocnych nam w celach marketingowych) oraz ułatwienia Tobie korzystania z usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, tj. poprawa funkcjonalności działania strony lub naszych profili w mediach społecznościowych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest zapewnienie możliwości świadczenia usług na oczekiwanym przez potencjalnych klientów poziomie, zgodnie z a 6 ust. 1 lit. f RODO) – w przypadku wizyty na stronie lub korzystania z profili w mediach społecznościowych;
– realizacji zapisów łączącej nas z Tobą umowy o świadczenie naszych usług lub podjęcia działań w celu jej zawarcia na Twoje żądanie, jej realizacji, rozpatrywania reklamacji, kontaktu w celach związanych ze świadczeniem usług (podstawa prawna: umowa zawarta z osobą, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– rozliczeń i wystawiania faktur (podstawa prawna: obowiązek prawny ciążący na administratorze w związku z przepisami ordynacji podatkowej oraz o rachunkowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
– umożliwienia kontaktu (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest możliwość realizowania kontaktów biznesowych, zgodnie z 6 ust. 1 lit. f RODO) – w przypadku korzystania z udostępnionych dróg kontaktu, w tym adresu email, numeru telefonu;
– reklamowania naszych usług, poprzez prowadzenie przez nas profili w mediach społecznościowych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest marketing własnych usług, zgonie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
– przekazywania treści elektronicznych o charakterze marketingowym, wysyłania newslettera, wyświetlania reklam i kontaktu telefonicznego. Osobom, które zgodzą się na otrzymywanie naszego newslettera, umożliwiamy bezpłatne pobranie tworzonych przez nas raportów (podstawa prawna: dobrowolnie wyrażona zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
– umożliwienia nam ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich korzystających z naszych usług lub których dane przetwarzamy na zasadach wskazanych w Polityce (podstawa prawna: realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich, np. wynikających z negatywnego rozpatrzenia aplikacji lub reklamacji w zakresie świadczonych usług, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
– zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników, poprzez wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń monitorujących działania użytkowników na stronie (podstawa prawna: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora, jakimi jest zapewnienie ochrony informacji i danych użytkowników, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez:
– spółkę Meta Platforms z siedzibą w 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025 (USA) i podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej – w zakresie wszystkich produktów grupy Facebook (w tym Instagrama, Facebooka, Messengera);
– LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Wilton Place, Dublin 2, (Irlandia);
 TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, (Irlandia);
regulują regulaminy dostępne za pośrednictwem wskazanych serwisów społecznościowych. Express Event nie ma żadnego wpływu na zasady prywatności obowiązujące w tych serwisach społecznościowych, w tym także na to czy udostępnione przez Państwa w tym zakresie dane są przetwarzanie poza granicami Unii Europejskiej;
– Google Ads – narzędzie stanowiące jeden z elementów systemu reklamowego firmy Google, pozwalające na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach podmiotów współpracujących z Google. Narzędzie Google Ads jest dostarczone i obsługiwane przez Google Ireland Limited. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Google znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
5. Czas przetwarzania danych osobowych przez Express Event zależy od celu ich udostępnienia i tak w przypadku:
– danych zbieranych automatycznie podczas wizyty na stronie –   maksymalnie 3 lata, przy czym większość danych jest usuwana wcześniej, wraz z wygaśnięciem plików cookies, poprzez które zostały zebrane (np. po  1 dniu lub zamknięciu przeglądarki);
– danych zbieranych podczas korzystania z mediów społecznościowych  – do czasu usunięcia treści, do których została przez Was dodana reakcja lub komentarz, a w przypadku korespondencji przez komunikator, do czasu jej automatycznego usunięcia zgodnie z regulaminem dostawcy. W pozostałym zakresie (np. danych statystycznych) czas przechowywania nie zależy od nas i jest regulowany przez dostawców tych serwisów i zawarty w znajdujących się na ich stronach regulaminach, których akceptacja warunkuje korzystanie z nich;
– kontaktu z Express Event – dane będą przechowywane do czasu zakończenia korespondencji i udzielania dodatkowych wyjaśnień. W przypadku skorzystania z usług, będzie miał zastosowanie czas przechowywana określony dla tego rodzaju przetwarzania. W przypadku niepodjęcia współpracy, dane zostaną usunięte po czasie wygaśnięcia przesłanej oferty.
– realizacji świadczonych przez nas usług – do 5 lat po roku, w którym zakończyło się świadczenie usług.
– otrzymywania treści marketingowych – do czasu ustania celu przetwarzania (np. zakończenia wysyłki newslettera) lub wycofania zgody.
– korzystania z naszych profili w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Youtube lub Vimeo)  – do momentu rezygnacji przez osobę z posiadania statusu użytkownika danego profilu społecznościowego;
– ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – przez dane będziemy przechowywać do czasu przedawnienia rzeczonych roszczeń.
6. Wycofanie zgody – możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać, kontaktując się:
pisemnie pod adresem korespondencyjnym: ul. Willowa 19, 98-400 Wieruszów lub mailowo: kontakt@express-event.pl.
 
§4 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 
1. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania . (poprawiania). Przysługuje Ci także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
2. Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą być przeglądane, poprawiane, usuwane i zmieniane przez osoby, których dotyczą (modyfikacja danych) w każdym czasie, z zastrzeżeniem zapisów poniżej.
3. Dane pozyskiwane podczas kontaktu mogą zostać zmodyfikowane, z zastrzeżeniem, że usunięcie danych może uniemożliwić nasze ewentualne przyszłe interakcje.
4. Nie możemy zmienić danych zbieranych przez nas automatycznie, gdyż nie są one przez nas generowane, a służą wyłącznie do celów statystycznych.
5. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Express Event ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Skarga powinna być zaadresowana na Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa.
7. Skarga może zostać wniesiona również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, w celu skorzystania z tego środka komunikacji należy kierować się wskazówkami zawartymi na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155
 
§ 5 ODBIORCY DANYCH
 
1. Express Event nie przekazuje udostępnionych jej danych osobowych podmiotom trzecim za wyjątkiem wskazanych poniżej odbiorców.
Dostęp do pozyskanych przez nas danych osobowych mają (w zależności od formy i celu pozyskania takich danych):
– podmioty współpracujące z nami w zakresie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, którym dane te zostały powierzone zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO lub udostępnione na mocy innych przepisów prawa (np. dostawcy usług IT takich jak hosting, oprogramowanie oraz przestrzeń serwerowa, informatycy, podwykonawcy usług reklamowych, dostawca CRM organy administracji publicznej, kancelarie prawne, doradcy podatkowi);
– współadministratorzy danych przetwarzanych w ramach social mediów;
– w przypadku plików cookies – Google LLC (USA).
2. Informacja dla użytkowników Fanpage na Facebooku oraz Instagramie:
– podczas przeglądania Fanpage (niezależnie od tego, czy Użytkownik jest zalogowany, czy nie) jego dane są gromadzone przez aplikację Facebook, aby móc dostarczyć mu reklamy Facebook Inc oraz jego partnerów;
– zasady  wykorzystania danych Użytkowników Facebook są dostępne w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
– poprzez udostępniony panel administratora właściciel Fanpage widzi informacje statystyczne o wizytach w ramach Fanpage, np. wiek odwiedzających, ich reakcje, aktywność. Służy to dobieraniu treści do preferencji użytkowników Fanpage, a także sprawdzaniu skuteczności wyświetlanych reklam;
– o tym, czy Użytkownik zobaczy daną reklamę decyduje Facebook. Właściciel Fanpage widzi jedynie informacje statystyczne o reakcjach na reklamę, a także reakcje i komentarze pod reklamami;
– właściciel Fanpage widzi komentarze oraz reakcje Użytkowników. Jako użytkownik Facebook (administrator Fanpage) ma także możliwość przejrzenia profilu publicznego Użytkownika, a także skontaktowania się z nim poprzez dostępny w Facebook komunikator;
– w związku z prowadzeniem fanpage w serwisie Facebook Express Event wraz z Meta Platforms są współadministratorami danych Użytkownika w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych;
– szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum;
– zasady przetwarzania danych osobowych użytkownika przez Meta Platforms są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation
3. Informacja o zasadach wykorzystania danych w ramach narzędzi Google:
– administratorem danych osobowych użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii jest Google Ireland Limited, chyba że w Informacjach na temat ochrony prywatności dotyczących konkretnej usługi wskazano inaczej. Oznacza to, że Google Ireland Limited jest podmiotem stowarzyszonym Google odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych i przestrzeganie obowiązujących przepisów chroniących prywatność;
– do analizy ruchu w Serwisie jest wykorzystywany Google Analytics, którego działanie polega na gromadzeniu i analizie zachowań użytkowników Serwisu. Polityka prywatności Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
– Express Event wykorzystuje także Tag Manager na zasadach określonych w polityce Google https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/
– dane gromadzone przez narzędzie: lokalizacja, źródło wizyt, czas spędzony na stronie, ruch na stronie, słowa kluczowe, które odesłały użytkownika do witryny , przeglądane przez użytkownika strony, zanonimizowany adres IP, dane demograficzne;
– analiza danych statystycznych jest wykorzystywana do wyświetlania treści oraz wprowadzania zmian na Stronie, w celu zwiększenia aktywności Użytkowników. Google umożliwia skorzystanie z praw przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO. Zasady skorzystania z tych praw zostały określone tutaj:https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infochoices
– w celu wyłączenia opcji śledzenia przez narzędzia Google należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny na: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
4. Informacja dla użytkowników LinkedIn:
– w związku z wizytą Użytkownika w serwisie LindekIn, firma LinkedIn Ireland Unlimited Company staje się administratorem danych Użytkownika gromadzonych poprzez cookies oraz podobne technologie, które przetwarza zgodnie ze swoją polityką prywatności: https://pl.linkedin.com/legal/cookie-policy
– jednocześnie w związku z wizytą na profilu Express Event w serwisie LinkedIn Express Event uzyskuje dostęp do publicznych danych Użytkownika, jego komentarzy oraz kierowanych do Express Event wiadomości. Te dane są przetwarzane zgodnie z Regulaminem LinkedIn, do którego stosowania jest zobowiązana Express Event,  jako Użytkownik LinkedIn:  https://www.linkedin.com/legal/user-agreement
W zakresie danych przetwarzanych w ramach LinkedIn Express Event ma możliwość zrealizowania prawa Użytkownika do usunięcia danych jedynie w zakresie wykasowania historii wiadomości. W pozostałym zakresie niezbędny jest kontakt bezpośrednio z LinkedIn.
 
§6 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Express Event niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie jakichkolwiek danych osobowych, poza niezbędnymi do realizacji wskazanych celów, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem wyraźnej Państwa zgody, powierzenia danych zgodnie z art. 28 RODO lub na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów administracji publicznej.
2. Przetwarzamy pozyskane przez nas dane osobowe w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
3. Express Event zapewnia, aby dane osobowe były:
– przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
– zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
– adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
– prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
– przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
4. Prosimy o niezwłoczne informowanie nas o:
– wszelkich zdarzeniach mogących mieć związek z korzystaniem przez Ciebie ze strony, naszych profili w mediach społecznościowych, pobieraniem danych, a mogących skutkować naruszeniem Twoich danych osobowych;
– wszelkich innych stwierdzonych przez Ciebie naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z kontaktem lub współpracą z Express Event, w tym korzystaniem ze strony lub naszych profilów w mediach społecznościowych.
 
§7 PLIKI COOKIES
 
1. Strona wykorzystuje pliki „cookies” oraz podobne technologie w celach technicznych, statystycznych, bezpieczeństwa oraz reklamowych (dalej łącznie „Cookies”).
2. Cookies są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze Użytkownika.
3. Cookies stosowane przez Express Event mogą służyć następującym celom:
– optymalizacji korzystania ze strony, w tym dostosowania do preferencji użytkowników;
– dostępu do niektórych funkcji strony, np. formularzy;
– zapisu na newsletter;
– zapewnieniu bezpieczeństwa;
– poprawie wydajności działania strony,
4. Informacje zbierane i generowane przez Cookies nie służą identyfikacji użytkownika strony.
5. Cookies używane przez Express Event są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twoje urządzenie, za pomocą którego korzystacie ze Strony.
6. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z Cookies, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą od Express Event, a nie są tzw. niezbędnymi plikami  cookies, które umożliwiają właściwe działanie strony internetowej – przy wykorzystaniu:
– baneru informacyjnego udostępnionemu w stopce serwisu;
– narzędzi udostępnionych przez przeglądarkę, którą stosujesz.
7. Celem dokonania stosownych ustawień w przeglądarce rekomendujemy zapoznanie się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanego przez Ciebie serwisu.
8. Podczas korzystania z serwisów Meta Platforms, Instagram i Facebook wykorzystują pliki cookies oraz opcje śledzenia Użytkownika,
także wówczas, gdy korzysta on z innych stron internetowych na zasadach określonych w polityce cookies: https://www.facebook.com/policies/cookies/
9. Express Event korzysta z Google Analytics oraz Google Tag Manager, tj. usług analizy oglądalności stron internetowych i ich poszczególnych sekcji oraz aktywności użytkowników tych stron udostępnianej przez Google, LLC. Informujemy, że podczas korzystania z Google Analytics  Google, LLC. używa  “cookies” także dla swoich celów, które nie są zależne od Express Event i na których generowanie Express Eventnie ma żadnego wpływu.
 
§8 OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA
 
1. Akceptując Politykę Prywatności oświadczasz, że zostałeś poinformowany o:
– danych rejestrowych oraz danych kontaktowych Express Event;
– kategoriach i zakresie przetwarzanych przez Express Event danych osobowych;
– celach przetwarzania udostępnionych danych osobowych oraz podstawie prawnej ich przetwarzania;
– odbiorcach udostępnionych danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;
– okresie, przez który udostępnione nam dane osobowe będą przechowywane;
– prawie do żądania od Express Event dostępu do udostępnionych nam przez Ciebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
– prawie do przenoszenia danych;
– prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
– charakterze (dobrowolności lub obowiązku) udostępnienia danych osobowych Express Event oraz konsekwencjach ich niepodania.
 
§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Express Event jest uprawnione do wprowadzania zmian do Polityki poprzez opublikowanie na stronie stosownej informacji i nowej treści Polityki.
Na Stronie możecie znaleźć przekierowania do innych stron internetowych (tj. profili agencyjnych w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, LinkedIn, Tik Tok, Youtube, Vimeo), co ma na celu umożliwienie Ci szybszego uzyskania interesujących informacji. Strony te są administrowane przez podmioty trzecie, całkowicie niezależne od Express Event. Przed rozpoczęciem aktywnego korzystania z tych stron rekomendujemy zapoznanie się z stosowaną przez te podmioty polityką prywatności i zasadami funkcjonowania.
2. Udostępnianie lub przekazanie przetwarzanych przez nas danych osobowych może nastąpić tylko po skontaktowaniu się z nami oraz przedstawieniu przez wnioskującego prośby o przekazanie lub udostępnienie określonych danych osobowych oraz pod warunkiem, że nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.
3. W przypadku przetwarzania Twoich danych poza obszarem EOG zapewniamy zastosowanie właściwych środków bezpieczeństwa, zwłaszcza poprzez staranną analizę stosowanych przez naszych kontrahentów rozwiązań, w tym pod kątem zgodności ze standardami przyjętymi przez Komisję Europejską. Masz prawo uzyskać dostęp do danych, które zostały przekazane do państw trzecich oraz otrzymać kopię stosowanych przez nas zabezpieczeń dotyczących transferu danych do państw poza EOG.

Otwórz stronę w swojej przeglądarce na telefonie!

(Safari, Chrome, itd.)

Gdy będziesz próbować zrealizować płatność wchodzą w link poprzez aplikację Facebook – Twoja płatność nie zostanie zrealizowana.

Otwórz w przeglądarce ten link: ppv.expressevent.pl

Jeśli już to zrobiłeś(aś) zamknij to okno.

cookies

Exress Event wykorzystuje pliki cookies. Używamy ich do zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Pełną informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności.